Bewering en feit 7.

Bewering:
“De polder Rijnenburg heeft bijzondere en waardevolle ecologische en natuurwaarden. Die gaan verloren als je gaat bouwen.”

Feit:
Het grootste deel van het gebied Rijnenburg bestaat uit grasland waar de natuurontwikkeling is achtergebleven. De ontwikkeling van Rijnenburg biedt juist kansen om de biodiversiteit in het gebied te vergroten. Onder andere door een landschappelijke inpassing van het nieuwe woongebied en natuurinclusief bouwen als norm te hanteren.

Waardevolle ecologische plekken

Bouwen en natuurontwikkeling kunnen in Rijnenburg juist samengaan en de biodiversiteit in het gebied vergroten. Rijnenburg heeft enkele waardevolle ecologische plekken. We zijn daar trots op. Bij de ontwikkeling zullen natuurorganisaties en Staatsbosbeheer vroegtijdig worden betrokken en wordt natuurinclusief bouwen als norm gehanteerd zodat woningbouw en natuurontwikkeling hand in hand gaan en met elkaar in harmonie zijn.

Dit principe sluit aan op de visie van de Groene Metropool. Die zet zich in voor de aanleg van groene netwerken voor mens en natuur, waarin de biodiversiteit op alle schaalniveaus wordt versterkt.Terug